System iERP 2.0 jest w praktyce platformą programistyczną i został zaimplementowany w taki sposób, aby spełniał rygorystyczne wymogi, które obecnie spełnia wyłącznie kilka drogich systemów ERP.

System iERP 2.0 jest między innymi:

WIELOFIRMOWY

System iERP 2.0 jest wielofirmowy, co oznacza, iż na jednej bazie danych może pracować dowolna ilość firm, a widoczność firm można wybierać przy logowaniu. Możliwość ta jest szczególnie korzystna w grupach kapitałowych, gdzie procesy logistyczno-produkcyjne w wielu przedsiębiorstwach można traktować jako jednolitą całość. Mechanizm doskonale sprawdza się również w przypadku tworzenia hurtowni danych z wielu systemów.

WSTECZNIE KOMPATYBILNY

System iERP 2.0 można rozwijać i niemal dowolnie modyfikować bezpośrednio na wdrożeniu wg, metodologii iERP mając równocześnie gwarancję, iż up grady standardowego rozwiązania nie nadpiszą dokonanych modyfikacji.

WIELONARODOWY

System obsługuje wielonarodowość co oznacza, iż w procesach są uwzględniane typowe dla danego kraju elementy np. stawki VAT, akcyzy itd.

WIELOJĘZYCZNY

Wszystkie słowniki w tym słowniki konfiguracyjne mogą posiadać dowolną ilość pól wielojęzycznych i np. słownik kartoteki towarowej posiada pole wielojęzyczne z nazwą artykułu w wielu językach, słownik Menu posiada kilka pól wielojęzycznych z nazwami elementów menu w wielu językach. Pobierany jest ten język, który został ustawiony przy logowaniu (także w przypadku pracy z TSQL-a). Języki można dodawać dowolnie.

W PEŁNI SKALOWALNY

Całość logiki biznesowej znajduje się w TSQL-u. Pliki wykonywalne służą wyłącznie do obsługi mechanizmów technicznych (plik exe jest mniejszy od 1 MB).

OTWARTY

System posiada otwarty kod wszystkich funkcjonalności biznesowych. Oznacza to, iż przeszkoleni konsultanci są w stanie samodzielnie wykonać niemal dowolną zmianę. Producent nie zamierza nigdy blokować ani ograniczać możliwości dokonywania modyfikacji przez partnerów, anie końcowych klientów.

W PEŁNI INTEGROWALNY

System można w pełni obsługiwać z poziomu TSQL-a, a interfejs dostępowy z poziomu TSQL-a jest identyczny jak w przypadku aplikacji (identyczny sposób wykonywania wszystkich operacji). System jest w pełni zserializowany co oznacza, iż operacje na dużej ilości rekordów trwają najwyżej kilkadziesiąt razy dłużej niż operacje na pojedynczym rekordzie (np. wprowadzenie 10 tys. kartotek towarowych jest tylko 10 razy wolniejsze niż wprowadzenie 1 kartoteki).

Synchronizacja – mechanizm wymiany danych pomiędzy różnymi bazami iERP. Mechanizm synchronizacji umożliwi wdrażanie systemu iERP pracującego na wielu rozproszonych bazach danych np. w sieciach sklepów.

Mechanizm ma wykorzystywać autorski mechanizm transakcji wielobazodanowych.

Mechanizm warstw oraz quasi-dziedziczenie tabel – warstwy to moduły, bądź rozwiązania branżowe, które wymagają do działania innych modułów. Mechanizm umożliwi dla każdego rekordu w tabelach konfiguracyjnych ustawienie poziomu – zmodyfikować taki wpis będzie mógł tylko wpis o poziomie wyższym, bądź równym do obecnego. Celem jasnego oddzielenia kodu warstw mechanizm słowników będzie rozszerzony o mechanizm quasi-dziedziczenia. Mechanizm ten umożliwi zdefiniowanie słowników, które niejako będą dziedziczyły z innych słowników. np. na podstawie słownika trd_go_ut (słowniki wszystkich dóbr zarówno niematerialnych jak i materialnych) utworzony będzie słownik np. prd_go_ut – słownik produktów. Słowniki z dziedziczeniem będzie można wykorzystywać jak wszystkie inny słowniki, przy czym w praktyce część danych będzie przechowywana w tabelach słownikowych po których odbywa się dziedziczenie, a część w tabelach podstawowych. Zarówno warstwy jak i quasi-dziedziczenia będą mechanizmami autorskimi najprawdopodobniej pierwszymi tego typu na świecie.

Mechanizm statusów – mechanizm autogenerowanych statusów na podstawie definicji w tabelach. Mechanizm będzie generował szereg procesów, które będą uruchamiane podczas zmiany statusu/-ów rekordów. Mechanizm będzie umożliwiał między innymi obsługę statusów dowodowych („w edycji”, „zatwierdzony”, „zaksięgowany”) i procesów występujących na zmianie tych statusów. Mechanizm statusów w oparciu o autogenerowane procesy jest innowacyjne na skalę światową. Takie podejście możliwe jest dzięki istnieniu mechanizmu procesów oraz mechanizmu słowników.

Mechanizm powiadomień – mechanizm autogenerowanych procedur obsługujących zdarzenia systemowe oraz komunikator umożliwiający pełną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Mechanizm umożliwiający pełną komunikację pomiędzy użytkownikami wraz z obsługą automatycznych komunikatów w odpowiedzi na zdarzenia systemowe. Mechanizm powiadomień jako w pełni autogenerowanych procesów jest innowacyjny na skalę światową. Takie podejście możliwe jest dzięki istnieniu mechanizmu procesów oraz mechanizmu słowników.

Interakcje – interakcje to mechanizm umożliwiający podłączenie dowolnej funkcjonalności uruchamianej na kliencie. Za pomocą instalatora można do instalacji dodać dll-elkę (struktura musi być zgodna z narzuconym szablonem) i wywołać dowolną funkcję tej dll-elki. Samo wywołanie dll-elki (danej interakcji) odbywa się w sposób ujednolicony z poziomu serwera. Na kliencie wszystkie polecenia wykonania są kolejkowane i po kolei uruchamiane.

Interakcje umożliwiają wykonanie dowolnie skomplikowanych zewnętrznych funkcjonalności i pełną kontrolę tych funkcjonalności i jest to w pełni autorski mechanizm innowacyjny na skalę światową.

Mechanizm dowodów wielonarodowych – to mechanizm umożliwiający obsługę dokumentów typowych dla systemu ERP, ale w wielu językach i wielonarodowych. Dla każdego rodzaju dokumentu (np. faktury) można zdefiniować w tabelach konfiguracyjnych sposób liczenia dla danego kraju zarówno linijek, stopki vat, nagłówka.

Innowacyjne na skalę światową jest całkowite ujednolicenie sposobu obliczania wartości na dokumentach.

Mechanizm stanów dowodowych i rezerwacji – to mechanizm oparty na agregatach i służący do wyliczania bieżącego stanu dowodowego rekordów dowodowych. Szczególnym typem stanów dowodowych są stany dowodowe rezerwujące.

Stany dowodowe to autogenerowane agregaty tworzone na podstawie definicji w tabelach konfiguracyjnych stanów dowodowych.

Stany dowodowe służą do bieżącego obliczania jaki jest stan danego źródła np. nagłówka, linijki, bądź linijki magazynowej dokumentu dla przykładu: jaki jest stan do rozliczenia linijek zamówienia, albo jaki jest stan rezerwacji do linijek zamówienia, bądź dokumentu rozchodowego.

Na podstawie stanów dowodowych tworzone są agregaty wyższego poziomu wartości sum stanów dowodowych bez uwzględnienia źródła, a na podstawie tego agregatu i agregatu stanów magazynowych obliczany jest mieszany agregat uwzględniający równocześnie stany rezerwacyjne oraz stany magazynowe służący do kontroli dostępności stanów magazynowych.

Mechanizm ma niespotykany na świecie poziom komplikacji i korzysta z uniwersalnego mechanizmu agregatów. Mimo dużej komplikacji mechanizm jest bardzo wydajny i uniemożliwia błędy na tabelach agregowanach co jest bolączką wszystkich systemów ERP na świecie – matematycznie zostały wykazane, iż zarówno deadlocki jak i błędne zapisy będą niemożliwe.

Mechanizm stanów magazynowych – to mechanizm liczenia stanów magazynowych z dokładnością do dnia oraz oparty na nim mechanizm liczenia dostępności stanów dostępnych. Wszystkie te mechanizmy zostały oparte na mechanizmie agregatów.

Innowacyjne na skalę światową jest wykorzystani uniwersalnych agregatów zarówno do liczenia stanów magazynowych jak i stanów dostępnych (powiązanie agregatów stanów dowodowych rezerwujących ze stanami magazynowymi).

Na powyższych mechanizmach planuje się zaimplementować następujące funkcjonalności biznesowe:

– moduł Trade – moduł do pełnej obsługi dokumentów magazynowych i handlowych, stanów magazynowych, stanów dowodowych wraz z rezerwacjami, operacji, wydruków dowodowych, wyceny magazynowej. W module prekonfigurowane zostaną rejestry oraz obiegi sprzedażowe (oferty, zamówienia, faktury), obiegi magazynowe (wydania zewnętrzne, wydania wewnętrzne, przyjęcia zewnętrzne, przyjęcia wewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe wychodzące i przychodzące), obiegi zakupowe (zamówienia do dostawców, faktury zakupowe), przesunięcia wewnątrzmagazynowe, …

– moduł Production – moduł do pełnej obsługi produkcji w tym planowania produkcji, kalkulacji obciążenia dla maszyn oraz zlecania i harmonogramowania produkcji, rozliczania produkcji oraz logistyki międzywydziałowej, wyceny dokumentów produkcyjnych – moduł bazuje ma module trade,

– moduł Sekretariat – uproszczony moduł Trade, z zablokowanymi możliwościami drukowania dokumentów oraz generowania dokumentów (implementacja modułu nie będzie wymagała zakupu wartości niematerialnych i prawnych przez wnioskodawcę)

 

iERP 365 PL

iERP 365 PL jest usługą udostępniania przygotowanej instalacji iERP 2. 0 oraz trzech systemów księgowych firm trzecich w pełni zintegrowanych z systemem iERP. Kompletna konfiguracja jest udostępniana klientom jako wirtualny system Windows Server 2012 pracujący na serwerze należącym do iERP sp. z o.. System iERP 2.0 zainstalowany na wirtualnym serwerze jest przygotowany do działania w podstawowych procesach występujących w firmach usługowych, firmach handlowych oraz firmach produkcyjnych.

iERP 2. 0 w usłudze iERP 365 PL jest w pełni zintegrowany z trzema systemami księgowymi, a mianowicie z systemem WF Fakir (pełna księgowość – producent Asseco BS), z systemem WF Kaper (uproszczona księgowość – producent Asseco BS), z systemem Symfonia Finanse i Księgowość (pełna księgowość – producent Sage).

iERP 365 UA

iERP 365 UA jest usługą kierowaną do firm ukraińskich. Podobnie jak w przypadku usługi iERP 365 PL, usługa ta polega na udostępnianiu serwera wirtualnego Microsoft Windows Serwer 2012 z zainstalowanym oraz przygotowanym do działania systemem iERP 2.0i oraz systemem księgowym 1C Enterprise (moduł finansowo-księgowy).

System iERP 2.0 w usłudze iERP 365 UA domyślnie działa w języku ukraińskim, choć można uruchomić także język rosyjski i jest dostosowany do wymagań prawa ukraińskiego. W usłudze Ukraiński system 1C Enterprise jest instalowany z dystrybucji dedykowanej dla Ukrainy.