Moduł magazynowy iERP.WMS

iERP.WMS (Warehouse Management System), czyli oprogramowanie zarządzające magazynem, to moduł systemu iERP używany do zarządzania, koordynacji i optymalizacji wszelkich działań i operacji wykonywanych w magazynie. Jego podstawowe funkcje to np. zarządzanie przyjęciami towarów, ich lokalizacją, kontrolą stanu magazynowego i ich wydań z magazynu.

Zarządzanie przyjęciami jest zgodne z procesami przyjmowania do systemu, które służą do wprowadzania ładunków pochodzących z różnych źródeł, takich jak zakup u dostawcy, przesyłanie towarów między magazynami, zlecenie produkcji i zwrot/reklamacja od klienta.

W ramach tego procesu kontroluje się różnorodność towaru, jego ilość, właściwości i stan lub jakość. Produkt wprowadzony do magazynu staje się częścią zapasów. W tym celu zbierane informacje są porównywane ze zleceniem otrzymanym do centralnego systemu zarządzania firmą, tzw. ERP.

Zarządzanie lokalizacją jest zgodne z procesami lokalizacji funkcjonującymi w danym przedsiębiorstwie. Procesy te służą do zarządzania zleceniami umieszczenia towaru w magazynie i określają, jaka jest najlepsza lokalizacja w zależności od rodzaju, wymiarów asortymentu itp. Zarządzanie kontrolą stanu magazynowego jest najważniejszym procesem w iERP.WMS, ponieważ dzięki temu można ustalić (w czasie rzeczywistym) położenie, stan oraz ilość magazynowanych towarów.

Równie istotne jest zarządzanie wydaniami, tzn. zarządzanie procesami wysyłki. Procesy te służą do realizowania zamówień wysyłanych do klientów, przesunięć do innych magazynów lub zwrotów do dostawców. Podsumowując, funkcja ta jest związana z wydaniem towaru i zmniejszeniem liczby stanu magazynowego poprzez operacje takie jak kompletacja, wydanie pełnych pojemników, konsolidacja zamówień i wysyłka gotowych (końcowych) zamówień do pojazdu dostawczego.

Specyfika podstawowych funkcji systemu iERP.WMS

W tej grupie wyróżniamy trzy operacje zarządzane poprzez oprogramowanie magazynowe iERP.WMS: odebranie, pobranie danych logistycznych oraz etykietowanie pojemników i towaru.

Odebranie następuje w momencie przyjęcia artykułów nieumieszczonych na paletach, które są rozmieszczane w różnych pojemnikach, następnie rejestruje się ich rodzaj i właściwości i umieszcza je w magazynie.

Towar może być również przyjęty w pojemnikach umieszczonych na paletach, które są wprowadzane do magazynu. W takiej sytuacji konsolidacja nie jest konieczna. Trzeba tylko dokonać zatwierdzenia atrybutów logistycznych oraz ilości przyjętego towaru, a następnie umieścić go w danej lokalizacji magazynu.

Trzecia opcja odbierania towaru ma zastosowanie dla artykułów pochodzących ze zwrotów. Mimo że wykazuje ona podobieństwa względem omawianych powyżej form przyjęcia towaru, posiada również cechy odrębne. Jedną z nich jest zablokowanie części towaru w procesie jego przyjęcia. Blokada ta może być spowodowana koniecznością przeprowadzenia kontroli jakości lub sprawdzenia ogólnego stanu towaru. Finalnie ładunek umieszcza się w odrębnej lokalizacji przeznaczonej do składowania tego rodzaju artykułów.

Dane logistyczne zawierają różne informacje, jak np. nr partii, do której należy dany ładunek, jego datę ważności, wagę, numer seryjny itp. Pobranie tych danych w momencie realizacji procesu przyjęcia towaru zapewnia aktualność stanu magazynowego. Dane logistyczne, takie jak identyfikacja partii lub numeru seryjnego, umożliwia późniejsze sprawdzenie, jaki towar został dostarczony określonemu klientowi.

Oprogramowanie iERP.WMS jest w stanie tworzyć etykiety z kodami kreskowymi dla wszystkich magazynowanych kontenerów, pojemników i poszczególnych towarów. W ten sposób wszystkie procesy i operacje wykonywane w magazynie są dokładnie sprawdzane poprzez odczyt kodów kreskowych, umożliwiając wyeliminowanie ewentualnych błędów i pomyłek, które mogą powstać podczas przeładunku towarów. Etykietowanie kodami kreskowymi może być także stosowane do wszystkich przyjmowanych artykułów, dzięki czemu procesy wydawania odbywają się sprawniej i skuteczniej.

Dokumentacja przyjęć umożliwia także tworzenie transparentnych raportów przedstawiających przestrzeganie przedziałów czasowych przyjęć oraz różnice między towarem oczekiwanym a towarem, który rzeczywiście przyjęto. iERP WMS poprzez interfejs przekazuje on do ERP firmy (systemu zarządzającego firmą) informację o zamknięciu przyjęcia, w której określa dokładnie, ile jednostek o jakich właściwościach zostało przyjętych do magazynu, dzięki czemu ERP może wykonać formalności administracyjne z dostawcami.

 

Opis poszczególnych funkcji iERP.WMS

W niektórych projektach konieczne jest szczególne rozwiązanie dostosowane do klienta. Pewne operacje realizowane przez niektóre firmy mogą nie być z góry zawarte w oprogramowaniu, więc konieczne jest szczególne opracowanie systemu na podstawie stworzonego WMS. W związku z tym system zarządzania musi być jak najbardziej wszechstronny i otwarty, aby można było zaprogramować różne niestandardowe funkcje.

Funkcja lokalizacji

Funkcja lokalizacji działa w oparciu o trzy główne procesy – lokalizację za pomocą wcześniej ustalonych reguł, tzw. cross-docking oraz konsolidację z uzupełnieniem stanów magazynowych.

Zarządzanie lokalizacją za pomocą reguł służy do wyboru odpowiedniego miejsca w magazynie dla określonego towaru. W tym celu oprogramowanie magazynowe bierze pod uwagę takie parametry jak rotacja towarów, rodzaje pojemników stosowanych do konsolidacji towaru, rodzaje obsługiwanych produktów, oznaczenie ładunków jako materiały niebezpieczne lub niezgodność niektórych towarów względem innych, wygląd artykułów, ich wielkość, przeznaczenie.

Dzięki cross-docking ogranicza się ruchy logistyczne ładunku. Jeżeli do magazynu trafia towar, z którego trzeba wyodrębnić produkt będący częścią zamówienia, które jest aktywne a którego brakuje na stanie, towar jest umieszczany w strefie kompletacji bezpośrednio ze strefy przyjęcia. Po skompletowaniu zamówienia nadwyżka towaru jest umieszczana w magazynie.

Celem trzeciej wymienionej funkcji, dotyczącej zarządzania uzupełnieniem i konsolidacją, również jest ograniczenie ruchów logistycznych towaru w obrębie magazynu. Podobnie jak w cross-docking stosuje się ją przed ostateczną lokalizacją produktów. Funkcja ta jest realizowana w magazynach, w których istnieją stanowiska kompletacji. Jeżeli na tych stanowiskach ilość produktu jest niewielka, zostanie ona uzupełniona nowo przyjętym towarem. W ten sposób utrzymuje się stan magazynowy odpowiedni w stosunku do realizacji przyjętych zamówień. Następnie ładunek pozostały z tej operacji jest umieszczany w docelowej lokalizacji.

Funkcje dotyczące kontroli stanu magazynowego

W procesie zarządzania magazynowanym towarem oprogramowanie iERP.WMS musi udostępniać pełne i przydatne informacje o stanie magazynowym. Do tego celu stosowane są różne funkcje. Najbardziej intuicyjną funkcją jest wyświetlenie mapy magazynu, która przedstawia obiekt w sposób graficzny. Na ekranie określone są wszystkie lokalizacje i ich skład, np. pojemnik oraz jego zawartość. Zarządzanie lokalizacjami to kolejne narzędzie, w które musi być wyposażony WMS. Dzięki niemu można uzyskać i edytować informacje o położeniach, takie jak rodzaj lokalizacji, zastosowane blokady, wymiary, właściwości, strefy magazynowe, do których należy, itp. iERP.WMS umożliwia również zarządzanie stanami magazynowymi w celu sprawdzenia i zmiany danych dotyczących kwarantanny (obecna sytuacja epidemiologiczna), uszkodzeń, strat, blokad, rezerw itd. iERP.WMS może także samodzielnie wykonywać operacje wspomagające zarządzanie stanem magazynowym.

Jedną z nich jest obliczenie rotacji artykułów. W zależności od ruchów wykonanych we wskazanym okresie czasu system może określić i przekazać informację, jaka powinna być idealna rotacja (umieszczenie, ulokowanie) danego artykułu, oraz porównać ją z rotacją przypisaną artykułowi w kartotece materiałowej. Za pomocą tego narzędzia można przeliczyć rotację i zmienić ją dla danego towaru/produktu w przypadku stwierdzenia, że inna rotacja jest skuteczniejsza lub bardziej opłacalna.

Kolejna niezbędna funkcja dotycząca stanu magazynowego, to przeliczenie i inwentaryzacja. Te programowalne zadania umożliwiają wykonanie całkowitej inwentaryzacji całego magazynu lub inwentaryzacji szczegółowej danego artykułu, danej lokalizacji lub strefy. W przypadku stwierdzenia różnic w stanie magazynowym są one automatycznie zgłaszane do ERP.

Funkcje dotyczące wydawania towarów

Oprócz zarządzania przyjęciem i lokalizacją towarów system zajmuje się także kontrolą wydawania produktów. Główne funkcje realizowane na tym etapie magazynowania rozpoczynają się od przygotowania ładunku do wydania z magazynu. Czynność ta obejmuje między innymi grupowanie zamówień i ich przypisania. Dzięki temu możliwa jest kontrola nad sposobem realizacji zamówień i nad osobą realizującą zamówienie: przypisania doków wysyłkowych, operatorów wykonujących kompletację, sposobu grupowania zamówień i przedziału czasowego grupowania.

W ramach przygotowania iERP.WMS potrafi zarządzać realizowanymi operacjami w bardzo szczegółowy sposób, np. w przypadku procesu kompletacji. W tym sensie system określa i wytycza trasy pracowników wyznaczonych do tego zadania oraz przedstawia listę artykułów, produktów do pobrania.

Jedną z największych korzyści związanych z zarządzaniem kompletacją przez iERP.WMS jest możliwość optymalizacji procesu przez system. Dzięki temu jest on realizowany w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszej liczbie koniecznych ruchów. Jednocześnie przestrzegane są parametry określone dla zamówienia, które zostały przesłane przez ERP.

Kolejnym elementem przygotowania towaru jest etykietowanie wysyłek, które umożliwia identyfikację paczek zamówienia przy użyciu procedur stosowanych do etykietowania w momencie przyjęcia towaru. Wysyłki również są dokumentowane w momencie wydania, dzięki czemu łatwiejsze jest generowanie dokumentów takich jak „packing list” (towary na liście danego zamówienia), dokumentów dla przewoźnika oraz raportów wskazujących na ewentualnie stwierdzone rozbieżności.

Następnie iERP.WMS zarządza procesem załadunku wysyłek na pojazdy dostawcze. Funkcja ta umożliwia kontrolę jakości wysyłki oraz uniknięcie błędów, takich jak na przykład wysłanie produktu do niewłaściwego klienta. iERP.WMS może realizować zarządzanie nawet do ostatniego etapu operacji wydania, na przykład dotyczy to zgłoszenia do ERP zamknięcia wysyłki za pomocą interfejsu łączącego dwa systemy. Funkcja ta umożliwia poinformowanie menedżera firmy, ile jednostek i jakie szczegóły zostały ujęte w wysyłce oraz jakie paczki zostały wysłane w poszczególnych zleceniach wydania. Na podstawie tych danych ERP może kierować procesami zarządzania wobec klientów.

Funkcje dotyczące magazynów złożonych

Często obiekty składają się ze stref lub magazynów, które są wzajemnie powiązane. Na przykład system może zarządzać strefą regałów paletowych,  automatycznym lub tzw. magazynem karuzelowym. Kombinacje są niezliczone i mogą tworzyć przeróżne skomplikowanie (pozornie) złożone ośrodki. Oprogramowanie magazynowe iERP.WMS umożliwia zarządzanie w sposób kompleksowy oraz zintegrowany tymi wszystkimi strefami o różnym charakterze i różnych operacjach wykonywanych w ramach procesów przyjęcia, lokalizacji i wydania. Oprogramowanie magazynowe IERP.WMS pozwala na zarządzanie systemami kompletacji zamówień stosującymi rozwiązania typu pick to light i put to light. Tego typu obiekt nadaje większą płynność i szybkość w procesie kompletacji zamówień. 

Istnieją trzy inne funkcje, które są niezbędne do integracji urządzeń w pozostałej części firmy lub centrum logistycznym. Pierwsza dotyczy zarządzania przepływem towarów (przyjęciami i wydaniami) do linii produkcyjnych. Dzięki tej funkcji uzyskuje się optymalny przepływ w przyjęciach i w wydaniach do linii produkcyjnych lub wytwórczych, co wyraźnie ułatwia procesy wewnętrzne.

Druga funkcja polega na zarządzaniu kilkoma magazynami za pomocą iERP.WMS, czyli zarządzania wielomagazynowego. Ta funkcja umożliwia firmie zarządzanie jej wszystkimi magazynami w sposób jednolity i całościowy oraz pozwala na optymalizację zasobów i systemów komputerowych, jak również na ułatwienie przesunięć towaru między magazynami.

Po trzecie na jeszcze wyższym poziomie znajduje się funkcja zarządzania wieloma organizacjami, która umożliwia zarządzanie różnymi firmami przez iERP.WMS.

W niektórych projektach konieczne jest szczególne rozwiązanie dostosowane do klienta. Pewne operacje realizowane przez niektóre firmy mogą nie być z góry zawarte w oprogramowaniu, więc konieczne jest szczególne opracowanie systemu na podstawie stworzonego WMS. W związku z tym system zarządzania musi być jak najbardziej wszechstronny i otwarty, aby można było zaprogramować różnego rodzaju niestandardowe funkcje.

Funkcja kompletacji

Kompletację można również przyspieszyć za pomocą technologii voice picking, czyli kompletacji głosowej. Dzięki temu operator nie musi używać rąk do obsługi terminala lub innych przycisków sterowniczych. Operator otrzymuje polecenia za pomocą systemu głosowego i przekazuje sygnały do systemu również za pomocą mowy. Takie rozwiązanie pozwala na większą swobodę manewru towarami, które muszą być obsługiwane dwiema rękami. Metoda ta doskonale sprawdza się w magazynach mrożonek, ponieważ ułatwia komunikację bez potrzeby używania terminali rękawicami oraz przyspiesza pracę (której czas wykonania jest kontrolowany) w chłodniach. System zarządza również układaniem towaru w stos w ramach kompletacji zamówień. Pozwala to na optymalizację kompletacji paczek zgodnie z określonymi parametrami (iERP.WMS kontroluje np. układanie towaru pod względem ciężkości).

Istnieją trzy inne funkcje, które są niezbędne do integracji urządzeń w pozostałej części firmy lub centrum logistycznym. Pierwsza dotyczy zarządzania przepływem towarów (przyjęciami i wydaniami) do linii produkcyjnych. Dzięki tej funkcji uzyskuje się optymalny przepływ w przyjęciach i w wydaniach do linii produkcyjnych lub wytwórczych, co wyraźnie ułatwia procesy wewnętrzne.

Druga funkcja polega na zarządzaniu kilkoma magazynami za pomocą iERP.WMS, czyli zarządzania wielomagazynowego. Ta funkcja umożliwia firmie zarządzanie jej wszystkimi magazynami w sposób jednolity i całościowy oraz pozwala na optymalizację zasobów i systemów komputerowych, jak również na ułatwienie przesunięć towaru między magazynami.

Po trzecie na jeszcze wyższym poziomie znajduje się funkcja zarządzania wieloma organizacjami, która umożliwia zarządzanie różnymi firmami przez iERP.WMS.